ف
آیت الله سید مجتبی نورمفیدی :

سمت و سوی رسانه های جدید با دین هم خوانی ندارد

از یک منظر، ممکن است تعارضی بین پیام دین و پیام های غیردینی و غیراخلاقی به وجود آید. به هر حال سمت‌ و سوی دین با کاری که رسانه‌های جدید انجام می‌دهند هم‌خوانی ندارد و لذا در تضاد با یکدیگر هستند.

به گزارش دیدبان به نقل از پنجره، واژه «تلگرام» دو بار در سپهر سیاسی، اجتماعی و فرهنگی جامعه ایرانی، طنین بلندی داشته است. یک بار در دوران مشروطه که تاثیر شگرفی بر مناسبات اجتماعی و سیاسی ایران نهاد، اما با وجود همه تاثیرات شگرف، بر سبک زیستی مردم سایه نینداخت. اکنون یک قرن بعد، موجودی با همان نام، اما قدرتمندتر و موثرتر، بر تمام ساحت‎‎های حیات مردم سایه افکنده و زندگی خصوصی و عمومی مردم را تحت شعاع قرار داده است. بسیاری همزمان که از این شبکه و شبکه‎‎های مشابه استفاده میکنند و وجوه مثبت آن را انکار نمیکنند، به معنی واقعی کلمه دلواپس و نگران آن هستند که این موجود، انسان مسلمان ایرانی را چنان در پیچ و خم‎‎های دنیای مجازی، سردرگم کند که دیگر نتوان رگه‎‎های کلان زیست بوم دینی و فرهنگی را در آن مشاهده کرد. بهراستی رسانه‎‎های موبایلی، بشریت را کجا میبرند؟ تکلیف دین و باورهای اخلاقی در این میان چه میشود؟ آیا باید نگران زایل شدن اخلاقیات باشیم یا اخلاقیات فربهتر از آن هستند که این شبکه‎‎های قدرتمند، امکان تاثیرگذاری بر آن را داشته باشند؟ پاسخ این سوالها میتواند در سینه فلاسفه اخلاق یا استادان ارتباطات باشد. اما شاید نگرانترین قشر در این زمینه کسانی باشند که به امر ترویج و تحقیق دینی مشغولند. سراغ آیتالله سیدمجتبی نورمفیدی، استاد دروس خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم رفتهایم و سئوالهای خود را درباره رسانه‎‎های موبایلی و وضعیت اخلاق و دین از او پرسیدهایم.

اساسا چگونه میشود که هر پدیده جدیدی در جامعه ما نگرانی تولید میکند؟ آیا دلیلش عقبماندن برنامه‎‎های توسعهای و جلو افتادن تکنولوژی است؟

بهطور کلی نگرانی یا رضایت ما از ظهور پدیده‎‎های جدید تابع تلقی و درک ما از ماهیت و چیستی این پدیدههاست. تلقی و شناخت انسان از هر پدیدهای آنقدر مهم است که اگر فرضا از چیزی که ذاتا خطری ندارد و برای او مفید است تصویری خطرناک بسازد، این موجب نگرانی او خواهد شد. پس ریشه این نگرانی‎‎ها را باید در نوع تلقی از پدیده‎‎های جدید دانست. بر این اساس اگر بخواهیم به طور کلی، مجموعه نظراتی را که درباره فنآوری ابراز شده دستهبندی کنیم، سه نظریه اساسی را میتوان ذکر کرد که بهنوعی این نگرانی در هر سه نظریه قابل فهم است. سعی میکنم خیلی خلاصه به این نظریات اشاره کنم و نگرانی‎‎ها را در چهارچوب این سه نظریه توضیح دهم:

یک نظریه، نظریه ابزارگرایانه است به این معنا که فنآوری و تکنولوژی، ابزار و وسیلهای در خدمت اهداف انسان است نه اینکه خودش هدف باشد. طبق این نظریه ارزش فنآوری تابع اهداف غیرفنآورانه است و الا خودش فاقد معنا و بهطور کلی خنثی است. نگرانیای که به آن اشاره کردید در چهارچوب این نظریه ناشی از اهدافی است که در پدیده‎‎های جدید تعقیب میشود؛ به این صورت که یا خود فنآوری هدف شود یا آنکه اهداف غیرانسانی یا غیردینی دنبال شوند.

نظریه دوم، نظریه ذاتگرایانه است. طبق این نظریه فنآوری با ساختار وجودی انسان عجین شده است و جهانبینی او را شکل می‎‎دهد و نتیجه انقلاب تکنولوژیک زوال اصالت انسانی بوده است چون ما را به پذیرش و عمل براساس تفکر حسابگر وادار کرده است. طبق این نظر نگرانی مذکور کاملا مشخص است که بر چه اساسی استوار است.

و سرانجام نظریه سوم، نظریه اقتضاگرایانه است. براساس این نظریه هر پدیده تکنولوژیک، اقتضائات، ظرفیتها، امکانات و محدودیت‎‎های خاصی دارد که با بررسی و شناخت دقیق و مدیریت صحیح آن‎‎ها میتوان از آن استفاده کرد. بدیهی است نگرانی فوقالذکر در این نظریه میتواند بهخاطر نشناختن اقتضائات و ظرفیت‎‎های آن پدیده یا فقدان مدیریت صحیح باشد.

حالا من در این مجال درصدد بررسی و داوری بین این نظریات نیستم ولی اجمالا میتوان بر برتری نظریه سوم تاکید کرد. اگر این نظریه را برگزینیم آن وقت نگرانی که از رهگذر هر پدیده تازهای در جامعه ایجاد میشود، کاملا قابل فهم است. مهم این است که این نگرانی طبق این نظریه در هر دو وجهش به خود ما برمیگردد؛ یعنی یا به جنبه ادراکی ما مربوط است و یا به جنبه رفتاری ما. در گذشته موارد بسیاری پیش آمده که جامعه دینی در برابر پدیده‎‎های جدید موضع منفی اتخاذ کرده و اگر بهدرستی بررسی تاریخی انجام شود معلوم میشود که پس از کسب شناخت لازم و آمادگی برای استفاده از آن پدیدهها، کمکم موضع مثبتتری اتخاد شده و از آن‎‎ها بعضا برای اهداف دینی و اخلاقی استفاده شده است.

به هر حال با توجه به مطالبی که بیان کردم پاسخ بخش دوم سوال شما هم معلوم میشود، یعنی یکی از عوامل نگرانیها میتواند همانی باشد که شما اشاره کردید.

انسانی که به ابزار ارتباطی قدرتمندی به نام تلفن همراه هوشمند دسترسی پیدا کرده با چه مصائب و مواهبی مواجه است؟ این پدیده چگونه بر تحول هویتی انسان ایرانی تاثیر خواهد گذاشت؟ این کالای چندوجهی تا چه اندازه «مسئله» است و چگونه باید به آن اندیشید؟

تلفن همراه هوشمند بهعنوان یکی از جلوه‎‎های تکنولوژی جدید همانند هر پدیده دیگری اقتضائات، ظرفیتها، امکانات و محدودیت‎‎های خاصی دارد که باید بهدرستی شناخته و مدیریت شوند. همانطور که اشاره کردید بهرمندی از این تکنولوژی هم میتواند مصیبتزا باشد و هم بهنوعی موهبت است. موهبت‎‎های این پدیده بسیارند، از جمله انتشار سریع و آزادانه اطلاعات و اخبار و امکان دسترسی به آنها بدون کمترین هزینه، آگاهی از جدیدترین نظریات در عرصه‎‎های مختلف، امکان ارتباط با دورترین نقاط دنیا بهصورت فردی و گروهی، تقویت پیوندهای اجتماعی، تقویت ارزش‎‎های دینی و اخلاقی و انسانی، ایجاد امکان برابر برای بهرهمندی از دانش و تجربه بشری و در مقابل مصیبت‎‎هایی هم که از رهگذر این پدیده میتوانند دامنگیر ما شوند کم نیستند؛ از جمله جایگزین شدن فضای مجازی بهجای ارتباطات واقعی و حقیقی، امکان دسترسی به فضاهای مخرب، شکلگیری شخصیت‎‎های کاذب در شبکه‎‎های اجتماعی، هجمه گسترده دینستیزان و اخلاقستیزان به پایه‎‎های اعتقادی و اخلاقی جوامع (با توجه به اینکه آنان در این عرصه دست برتر را دارند)، امکان نقض حریم خصوصی افراد و بسیاری دیگر از این موارد.

ولی این به هر حال یک منازعه است. این پدیده در هر صورت کارکردهای خاص خود را دارد. میتواند فرهنگسازی کند، انتقال و اشاعه فرهنگی داشته باشد، میتواند جامعهپذیری را رواج دهد، اطلاعرسانی، آموزش، تفریح و سرگرمی، تبلیغات و... همه از کارکردهای این پدیده است.

آنچه مهم است شناخت دقیق ماهیت این پدیده و مهارت استفاده از آن است. اگر ماهیت آن خوب درک شود و دانش عمومی نسبت به آن بالا رود و به خوبی مدیریت شود آنگاه میتوان در این منازعه برنده شد.

البته این منازعه فقط مربوط به این موضوع نیست، همواره این درگیری وجود داشته است. به مرور که رسانه‎‎های سنتی مثل کتابت، خطابه، جدل، شعر، نقاشی و آموزش پدید آمدند، این منازعه وجود داشته است؛ یعنی دینستیزان و اخلاقستیزان از این ابزار استفاده کردهاند و در مقابل دینباوران و اخلاقمداران از همین ابزار استفاده میکردند. منتهی در هر دوره با توجه به میزان درک هر یک از طرفین و مهارت و مدیریت آن‎‎ها در استفاده از این وسایل، طرف برتر و غالب متفاوت بوده است. شما نگاه کنید در دوران تسلط بنیامیه با استفاه از همین ابزارها چه بر سر اخلاق و دین جامعه آمد و چگونه هویت اسلامی جامعه را دگرگون کردند. نگرانی که الان وجود دارد این است که در جهان کنونی جریان تولید کالاهای فرهنگی و ابزارهای آن به نحو واضح و روشنی در دست کسانی است که نهتنها دغدغه دین، فرهنگ و اخلاق را ندارند، بلکه تلاش آن‎‎ها برای تهی کردن انسان از اصالت و هویت خویش است. در این فضا نگرانیها بیشتر است. جامعه ایرانی هم در این میان مستثنی نیست. به هر حال همیشه هدایت کار سختی بوده و انبیاء (ع) در طول تاریخ با سختیهای بیشماری مواجه بودند. درست است که فطرت انسان الهی است ولی از آنجا که انسان در عالم ماده زندگی میکند و با طبیعت مأنوس است، اینها او را احاطه کرده و جاذبه بیشتری ایجاد میکنند. حال اگر در این میان ابزار تمایلات شهوانی و لذت‎‎های طبیعی برای انسان فراهم شود و همواره ذهن او را به این سمتوسو هدایت کند، کار مشکلتر میشود. آنچه در این عرصه بسیار تعیینکننده است این است که ما واقعا این موضوع را جدی بگیریم و آن را یک مسئله بدانیم، مسئلهای که بهطور دقیق باید درباره آن اندیشیده شود. متاسفانه ما معمولا درباره مسائلی از این قبیل با سادهاندیشی و سطحینگری مواجه هستیم و بیشتر بر وجه تبلیغاتی آن متمرکز میشویم؛ سمینار و همایش میگیریم و پوستر چاپ میکنیم ولی یک برنامه جامع و مدون نداریم. گویا میخواهیم فقط در فضای تبلیغاتی یکدیگر را اقناع کنیم و میزان اهتمام خود را به رخ یکدیگر بکشیم و طرف مقابل را بهخاطر بیتوجهی محکوم کنیم. در همین زمینه مقام معظم رهبری هشدارها و توصیه‎‎های مهمی داشتهاند، اما واقعا چه کار مهمی صورت گرفته است؟ بعضی اوقات هم بهجای حل مسئله، صورت مسئله را میخواهیم پاک کنیم. این دیگر مصیبتبارتر است. الان فرصت نیست که من به مصادیق آنچه گفته شد اشاره کنم. حداقل در دو، سه دهه اخیر مواردی پیش آمده که برخی بهجای حل مسئله، خواستهاند صورت مسئله را پاک کنند ولی سرانجام تسلیم شدهاند و اوضاع بدتر از گذشته شده است.

به هر حال اگر دیر بجنبیم آثار سوء این پدیده گریبان ما را خواهد گرفت و فرصت‎‎هایی را که از رهگذر آن میتوانیم ایفای نقش کنیم از دست خواهیم داد.

در این شرایط، وضعیت دین در جوامع دینی چگونه میشود؟ آیا شبکه‎‎های موبایلی، دینداری و روح معنوی جامعه را تضعیف نخواهد کرد؟

این مسئله از دو منظر قابل بررسی است: دین میتواند از این ابزار استفاده کند. دین بنابر ماهیت تبلیغی خود ناگزیر به تبلیغ است. در طول تاریخ همواره دین از این ظرفیت استفاده کرده است. در روش تبلیغ سنتی دو عنصر بسیار مهم و تاثیرگذار به چشم میخورد: یکی عنصر مکان یعنی مسجد و دیگری عنصر شخصیت و اخلاق و رفتار مبلغ. این دو عنصر در کار تبلیغ بسیار موثر بوده و هستند. بهطور کلی در مسئله هدایت، وجود الگو و شخصیت‎‎هایی که بهعنوان مدل واقع میشوند و حضور آنان در جامعه، تاثیرات خاص خود را دارد. همچنین مکان یعنی مسجد بهعنوان مکمل اقدامات تبلیغی میتواند بسیار موثر باشد، ولی با ظهور رسانه‎‎های جدید بهنوعی بین این دو عنصر و بین پیام، گسست بهوجود میآید. این جایگزینی به هر حال ضعف‎‎هایی را در مسئله تبلیغ ایجاد میکند. این مطلب حتی از طرف بعضی اندیشمندان غربی هم مطرح شده و میگویند: رسانه‎‎های جدید بهویژه تلویزیون ابزاری مناسب برای انعکاس پیام دین نیستند؛ چون مهمترین خصوصیت یک برنامه دینی برخورداری از نوعی قداست معنوی است درحالیکه تلویزیون یک ماهیت روانشناسی این جهانی دارد و ماهیت این جهانی را نمیتوان بهصورت آن جهانی مطلوب دین تغییر داد. به عقیده وی تلویزیون بهدنبال آن است که آنچه مردم میخواهند به آن‎‎ها بدهد ولی هیچ یک از پیامبران (ع) آنچه مردم میخواستند به آن‎‎ها نمیدادند بلکه آن‎‎ها چیزی را عرضه میکردند که برای مردم ضروری و مفید بود. این یک نظریه افراطی است که من آن را قبول ندارم ولی به هر حال میتواند مبین گوشهای از ضعف‎‎های رسانه‎‎های نوین باشد.

اما از سوی دیگر این رسانه‎‎ها فرصت‎‎هایی هم برای تبلیغ ایجاد میکنند. سرعت انتقال پیام و گستردگی مخاطبان آن جدا از مختصات رسانه‎‎های جدید است. این به هر حال یک فرصت است که در روش تبلیغ سنتی وجود ندارد.

از منظر دیگر، تعارضی است که ممکن است بین پیام دین و پیام‎‎های غیردینی و غیراخلاقی بهوجود آید. به هر حال سمتوسوی دین با کاری که رسانههای جدید انجام میدهند همخوانی ندارد و لذا در تضاد با یکدیگر هستند. این قهرا مشکلاتی را ایجاد میکند. چون آن‎‎ها باور میسازند، نگرش ایجاد میکنند، آرمان میدهند، قداستزدایی میکنند یا قدسیت میبخشند که این کار آنها در مقابل آرمانها، باورها، نگرشها و قداست‎‎های دینی است. لذا از این جهت هم تعارض‎‎هایی ایجاد میشود.

به هر حال متصدیان امر دین باید برای این دو مسئله چارهاندیشی کنند. یعنی ضمن استفاده از فرصت، سرعت و وسعت انتقال پیام و تبلیغ، مراقب خطرات جایگزین شدن آن بهجای تبلیغ چهره به چهره باشند. بهعلاوه سهولت استفاده از رسانه‎‎های موبایلی هوشمند و امکان بهره‎‎مندی از انواع و اقسام پیامها و تبلیغات غیردینی و غیراخلاقی و یا حتی ضددینی و ضداخلاقی میتواند به تضعیف روح معنوی و دینی جامعه منجر شود و لذا باید با مهارت و مدیریت درست و غنای محتوای پیامها و نیز درک درست از ماهیت این رسانه متناسب با نیازهای مصرفکنندگان با قدرت در این عرصه ظاهر شوند. این دو مسئله نیاز به مطالعه و تفکر و برنامهریزی و تربیت نیروهای ماهر و آگاه دارد. آنچه در این میان مهم است آشنایی دو سویه اصحاب دین و رسانه از ماهیت دین و رسانه است. کسانی که در این عرصه میخواهند فعالیت کنند هم باید دانش دینی داشته باشند هم دانش رسانهای.

شاخص‎‎های فهم وضعیت دین در شبکه‎‎های اجتماعی را چگونه میتوان طبقهبندی و آنگاه ارزیابی کرد؟

برای پی بردن به این مسئله باید مطالعات میدانی گستردهای صورت بگیرد، آن هم در دو بعد سلبی و ایجابی. در وجه ایجابی باید دید رویکرد کاربران شبکه‎‎های اجتماعی به چه سمتوسویی است و بیشتر در چه حوزه‎‎هایی حضور موثر و پر رنگ دارند. در عرصه‎‎هایی هم که حضور دارند تا چه حد به موازین دینی و اخلاقی پایبند هستند؟ یا مثلا اگر در گروههای ارتباطی حضور دارند گفتوگوها درباره چه موضوعات و چه مسائلی است؟ شبههها و سوالهای آنها حول چه محورهایی است؟ علایق و تمایلات آنها بر چه موضوعاتی استوار است؟ همه این مسائل با یک مطالعه میدانی گسترده و با یک طرح مشخص که مبتنی بر اصول علمی است قابل استخراج است. در بعد سلبی هم باید دید کاربران از چه موضوعات و مسائلی رویگردان هستند؟ نسبت به چه روشهایی گارد منفی دارند؟ با چه الگوهایی نمیتوانند پیوند برقرار کنند؟ در چه ساحت‎‎هایی با دین اصطکاک دارند و... به هر حال این مطالعه میدانی میتواند مبنای طراحی یک الگوی صحیح و قابل ارائه قرار گیرد که هم از نظر شکل متناسب با ظرفیتها و امکانات این رسانه باشد و هم از نظر محتوا قابلیت جذب مخاطبان را داشته باشد.

 شبکه‎‎های موبایلی بهخصوص تلگرام، اطلاعات، خصوصا اطلاعات ممنوعه را به سهولت در اختیار اقشار مختلف بهویژه جوانان قرار میدهد. جوانان به آسانی به تصاویر و فیلم‎‎های مبتذل دسترسی دارند. در این شرایط برای حفظ روحیه معنوی و اخلاق در جوانان چه باید کرد؟

متاسفانه این بخش از همان مواردی است که نهتنها روح معنوی جامعه را تضعیف و دینداری را سست میکند بلکه بنیان اخلاق اجتماعی را متزلزل و روح نشاط، فعالیت و تلاش را از جوانان سلب میکند. مقابله با این تهدید انصافا کار سادهای نیست. روی آوردن به این تصاویر همانند اعتیاد به مواد مخدر خطرآفرین است. در رابطه با این معضل نیاز به یک اقدام جامع و همهجانبه و گسترده است. یکی از مسائل مهم در این رابطه آگاهیبخشی است. آن هم آگاهی دادن به چند شکل مختلف:

آگاهی بخشی نسبت به هویت و اصالت انسانی و اینکه نیازهای جنسی بخش کوچکی از نیازهای انسان است نه همه آن. برجسته کردن سایر نیازهای انسانی و توجه به آن‎‎ها یک مسئله مهم است. جوانان باید بدانند حتی در کشورهای غربی که منشاء تولید این برنامهها هستند میزان کاربرانی که به این حوزه‎‎ها رجوع میکنند بسیار ناچیز است. بسیاری از جوانان در کشورهای پیشرفته عمدتا در حال کوشش و تلاش برای رشد علمی خود هستند. نکته دیگری که در این رابطه میتواند مورد توجه قرار گیرد پر کردن اوقات فراغت جوانان است. هر چه اوقات فراغت کمتری فراهم شود امکان رجوع به این برنامه‎‎ها کمتر میشود. باید با برنامهریزی دقیق شرایط حضور جوانان در فعالیت‎‎های ورزشی، اجتماعی، علمی مهیا شود. مسئله دیگر امید به آینده است. جوان امیدوار به آینده و دارای برنامه برای دستیابی به هدف، تلاش خویش را معطوف به رسیدن به آن هدف میکند و وقت خود را صرف این امور بیارزش نمیکند. در کنار همه اینها، آگاهی‎‎های دینی و معارف الهی و عمل به احکام، عبادت و درک لذت‎‎های معنوی سهم بهسزایی در کاهش این خطرات دارد.

آیا شما اعتقاد دارید که برای تلگرام باید منشور اخلاقی خاصی تدارک دید؟ آیا میتوان به غیر از برخوردهای فیزیکی از جمله حذف کانال‎‎ها و گروههای منکر از روش‎‎های نرم بهره برد؟

قطعا اینطور است. امروز وقتی برای فوتبال که یک ورزش کاملا سالم است منشور اخلاقی تدارک دیده میشود، باید برای تلگرام که چنین مخاطرات مهمی دارد منشور اخلاقی تهیه شود، ولی آنچه در این میان باید مورد توجه قرار گیرد این است که به صرف تهیه و تدارک یک منشور اخلاقی مشکل حل نمیشود. مهم آن است که این نیاز و ضرورت در بین کاربران تقویت شود و همه به این نقطه برسند که برای حفظ خودشان و جامعهشان باید این قواعد تنظیم و رعایت شود. این خاصیت جوامع است. من گمان میکنم چون در ابتدای راه هستیم، بخشی از اتفاقات قهری است ولی به مرور از درون همین شبکه‎‎ها قواعدی متولد خواهد شد که مردم و کاربران، خود را ملزم به رعایت آن میدانند.

برخوردهای حذفی هم لازم است، اما همانطور که اشاره کردید کافی نیست. این مثل مواد مخدر است که باید امکان دسترسی به آن را ضعیف کرد و از بین برد ولی اگر این به تنهایی کافی بود این همه مشکل نداشتیم. مهم آن است که در کنار این برخوردهای حذفی، ما جایگزین مناسب داشته باشیم. اگر چیزی را میگیریم بهجای آن چیزی ارزشمند بدهیم.

باید به جایگزین‎‎های مناسب فکر کرد. در طراحی روش‎‎های نرم لازم است به اثرات بلندمدت آن توجه شود. برخی روشها آثار کوتاهمدت دارند. اینها میتوانند مسکن باشند ولی احتمال میل به رجوع مجدد و تمایل به استفاده از این کانال‎‎ها را از بین نمیبرند. به هر حال هر چه هست باید متناسب با الزامات این شبکهها و نیاز مخاطبان و مطابق ذوق و سلیقه مصرفکنندگان باشد 

chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص ،قومیت ها ،عقاید دیگران باشد و یا با قوانین کشور وآموزه های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
آخرین اخبار
 • :: نظر رئیس سابق ام.آی.۶ درباره پرونده قتل خاشقجی
 • :: فصل الخطاب بارسلونا به شایعات بازگشت نیمار
 • :: جو بایدن: اتهامات وارده به سعودی‌ها درباره خاشقچی، با رفتار آنها همخوانی دارد
 • :: بازجویی ترکیه از کارکنان کنسولگری عربستان
 • :: دلسوزی امارات برای عربستان در ماجرای خاشقجی
 • :: بنزین با فعال شدن کارت سوخت دو نرخی می‌شود
 • :: پمپئو: کمپین فشار حداکثری علیه ایران را دنبال می‌کنیم
 • :: موگرینی: طرح کانال پرداخت مالی مستقیم با ایران طی هفته‌های آینده اجرایی می‌شود
 • :: پلیس ترکیه به دنبال جسد خاشقجی در جنگل
 • :: آغاز طرح جدید فروش محصولات سایپا از فردا
 • :: مصاحبه متفاوت کی‌روش با BBC: بدون قرارداد در حال کارم
 • :: لوریس: نویر نشان خواهد داد که هنوز بهترین دروازه‌بان دنیاست
 • :: هازارد: ممکن است در چلسی بازنشسته شوم
 • :: حمله تند سران بایرن مونیخ به رسانه‌های آلمان
 • :: داور دیدار نیمه نهایی لیگ قهرمانان آسیا مشخص شد؛ یک آمریکایی!
 • :: لوکاس: علاقه رئال به نیمار چیز عجیبی نیست
 • :: بازگشت حسینی ملی پوش به آغوش استقلال
 • :: مارادونا نمی تواند راه برود!
 • :: یورش نظامیان سعودی به منطقه شیعه‌نشین «قطیف»
 • :: آخرین وضعیت کامیابی‌نیا پس از انتقال به بیمارستان
 • :: ترامپ مکزیک را تهدید به حمله نظامی کرد
 • :: آمریکا از یک تواقفنامه دیگر خارج می‌شود
 • :: نظر تاج درمورد حضور بانوان در استادیوم
 • :: برانکو: کمال به بازی با السد می‌رسد
 • :: گام کوچکی تا لغو روادید کامل بین ایران و روسیه
 • :: لغو سفر وزیر خزانه‌داری آمریکا به عربستان
 • :: پمپئو: آمریکا موضوع خاشقجی را جدی می‌گیرد
 • :: اعلام آمادگی لیورپول برای فروش صلاح به یک شرط
 • :: خبر خوب برای رئالی ها در آستانه بازی با لوانته
 • :: جدی ترین گزینه پاری سن ژرمن برای جانشینی نیمار
 • :: سامانه سماح تا ۲ روز قبل از اربعین باز است
 • :: ضرب‌الاجل پمپئو به ولیعهد عربستان
 • :: کشته شدن یکی از مظنونان به قتل خاشقجی
 • :: حساب یارانه‌بگیران امشب شارژ می‌شود
 • :: تیم قطری با تمام قوا آماده بازی با پرسپولیس
 • :: مذاکرات رئال مادرید با جانشین احتمالی لوپتگی
 • :: یک مزاحم سر راه نیمار برای بازگشت به بارسلونا!
 • :: فرانسه هم از حضور در کنفرانس در عربستان انصراف داد
 • :: تیم ضدانقلاب، یار جدیدش را نپذیرفت
 • :: آغاز تحرکاتی در ریاض برای برکناری «محمد بن سلمان» از ولیعهدی
 • :: تمجید فاکس اسپورت از 3 بازیکن ملی پوش ایران
 • :: ایران از شنبه بارانی می‌شود